Algemene Ledenvergadering

Alle ouders van onze leerlingen zijn lid van de vereniging en hebben een geldende stem tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Het bestuur legt jaarlijks in de ALV verantwoording af over het gevoerde beleid. Het bestuur stelt het beleid vast en houdt in overleg met de directie toezicht op de uitvoering daarvan. De directie van onze school heeft daarbij een ruim mandaat. De afspraken rondom dit mandaat liggen vast in het managementstatuut. De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de directie. Het bestuur is onbezoldigd.

Ouderbijdrage

Tijdens de jaarlijkse ALV wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.

De ouderbijdrage is een essentieel onderdeel van onze begroting, waarmee we ons onderwijs een extra impuls kunnen geven. De ouderbijdrage wordt besteed aan vakleerkrachten die voor eigen rekening in dienst zijn, te weten voor gymnastiek en handvaardigheid. Daarnaast besteden we de ouderbijdrage aan diverse extra activiteiten, zoals het programma van de SKVR en Cultuurtraject Rotterdam, sportdagen, buitenschoolse activiteiten en de jaarafsluiting. Tevens bekostigen we uit de ouderbijdrage de jaarlijkse afschrijving van alle nieuwe ICT-middelen die de school heeft aangeschaft, waarmee we ons onderwijs nu met zeer moderne middelen kunnen uitvoeren en ondersteunen. Daarnaast bekostigen we de conciërge, tussenschoolse opvang en extra schoonmaak uit de ouderbijdrage.