Toezichthoudend bestuur

Het bestuur van “Vereniging De Kralingsche School” is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt het bevoegd gezag en fungeert tevens als intern toezichthouder als bedoeld in de wet op het primair onderwijs. Bij de vervulling van onze taken en bevoegdheden richt het bestuur zich op de kwaliteit van het onderwijs, professioneel en transparant besturen en goed werkgeverschap en houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de vereniging en de school.

Binnen het bestuur  functioneert mevrouw Hill-Veen als uitvoerend bestuurder en de ouders als toezichthoudend orgaan. 

De taakverdeling binnen het toezichthoudend bestuur in schooljaar 2023-2024 is als volgt:

 

Bestuur 2023/32024

Mevrouw Trang Tran

Voorzitter

De heer Willem Piekaar

Penningmeester

Mevrouw Ellen Hoogervorst-van der Meer

Personeelszaken

De heer Maarten van den Berg

Secretaris en Huisvestingszaken

De heer Falco Zwinkels

Onderwijskundige zaken

Indien u vragen, opmerkingen en/of suggesties heeft voor het bestuur, kunt u zich richten tot de bestuursleden, via e-mail: bestuurder@kralingscheschool.nl.