ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

De school heeft per 1 januari 2014 een ANBI status. Voor deze ANBI status moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Al deze voorwaarden hebben wel ergens een plaats op onze website. Wij vinden het echter belangrijk dat u in één oogopslag kunt zien waar deze gegevens zich op de website bevinden. Vandaar dat wij deze informatie geclusterd hebben op deze ANBI-pagina. 

Naam
De officiële naam van de school is Vereniging De Kralingsche School te Rotterdam 

KVK en/of RSIN nummer
Ons RSIN nummer is 002991093, het KVK nummer is 40341185. 

Contactgegevens
De contactgegevens zijn te vinden onder Contact (onderaan deze pagina).

Doelstelling
De doelstelling van onze school is terug te vinden onder het kopje Onze school (links bovenaan in het hoofdmenu).

Actueel beleidsplan
De hoofdlijnen van het werk dat onze school doet is ondergebracht in ons Schoolplan. Deze is te downloaden via Downloads. 

Bestuurssamenstelling & het beloningsbeleid
De samenstelling van het bestuur vindt u onder het kopje Ouders, optie Toezichthoudend bestuur. Het bestuur is onbezoldigd.

Jaarverslag
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling kunt u lezen in het jaarverslag, met daarin een jaarrekening. De publieksversie van het jaarverslag is op onze website terug te vinden onder Downloads.
 

Onze school wordt grotendeels bekostigd door het Ministerie van Onderwijs. Anderzijds is de school voor dekking van de jaarlijkse exploitatielasten aangewezen op gelden van derden (waaronder ouders) om meer dan alleen maar de basisactiviteiten te kunnen doen. Hiervoor hebben wij een bijdrage van ouders nodig. Ook zijn wij op zoek naar mogelijkheden om extra geld te werven d.m.v. subsidieaanvragen, extra bijdragen van derden en eventuele projectgelden.

Wij hebben als instelling geen winstoogmerk. Naast een buffervermogen om schommelingen in de jaarlijkse resultaten te kunnen opvangen, worden extra gelden niet opgepot maar in onderwijs en aanverwante zaken geïnvesteerd.