Medezeggenschapsraad

Aan De Kralingsche School is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden die rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel wordt gekozen. De raad is een wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het basisonderwijs. Het doel van de MR is om ouders/verzorgers en personeel invloed uit te laten oefenen bij belangrijke beleidsmatige beslissingen op school. Onze school maakt geen deel uit van een stichting en daarmee is er geen sprake van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De MR heeft als taak een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Ook ziet de raad erop toe dat de kwaliteit van het onderwijs is gewaarborgd en de school financieel gezond is. Een goed functionerende MR levert een constructieve bijdrage aan de verbetering van de veiligheid, gezondheid en het algemeen welzijn van iedereen binnen de school.

Wat kan de MR voor mij doen en betekenen?
De MR is er voor de ouders en verzorgers van alle kinderen op school en het personeel. Voor alle thema's die betrekking hebben op het beleid of de organisatie waarover u vragen heeft, dan wel waar u zich niet in kunt vinden, kunt u contact opnemen met de MR. U kunt hierbij denken aan thema's als besteding van de ouderbijdrage, het vervangingsbeleid en de uitvoering van de protocollen. Voor het komend schooljaar heeft de MR de communicatie richting de ouders en andere belanghebbenden tot speerpunt benoemd.

De MR adviseert en controleert de schooldirectie. Soms zal de MR eerst bij de ouders peilen hoe men denkt over een onderwerp voordat zij de directeur of het bestuur adviseert over dit onderwerp. 

MR-vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar. In haar jaarverslag geeft de MR aan met welke onderwerpen zij zich in het afgelopen schooljaar heeft beziggehouden.

Omdat de MR alle ouders van deze school vertegenwoordigt, willen we u graag regelmatig informeren over de zaken die op de agenda staan en over de onderwerpen die besproken zijn. Daarnaast willen we graag horen welke vragen er leven onder de ouders. 
Heeft u een vraag die niet direct met docenten kan worden opgelost, aarzel dan niet om één van de MR leden aan te spreken of een e-mail te sturen naar mr@kralingscheschool.nl.

Wij zijn er graag voor u.